Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Προμήθειας


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ


1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (οι “ΓΟΠ”) ισχύουν για όλες τις Συμφωνίες Προμήθειας που συνάπτονται μεταξύ της VOLTALIA GREECE SA. (ο “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ”) και του πελάτη της (ο “ΠΕΛΑΤΗΣ”). Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων αγοράς ή παρόμοιων κανονισμών που μπορεί να έχει εφαρμόσει ο ΠΕΛΑΤΗΣ για τη δραστηριότητα ή τον οργανισμό του.

Οι παρόντες ΓΟΠ προορίζονται μόνο για επαγγελματίες πελάτες.

Οποιαδήποτε Πρόταση από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και οποιαδήποτε ακόλουθη σύμβαση ή παραγγελία διέπεται αποκλειστικά από τους ΓΟΠ και από τους ειδικούς όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς μεταξύ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και του ΠΕΛΑΤΗ, εάν υπάρχουν. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, η Πρόταση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ισχύει κατά τη διάρκεια ισχύος που αναφέρεται στην Προσφορά, και εάν όχι, ισχύει για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της στον ΠΕΛΑΤΗ.

Τα μόνα έγγραφα που αποτελούν μέρος της σύμβασης προμήθειας μεταξύ των Μερών (η “Σύμβαση Προμήθειας”) είναι τα ακόλουθα έγγραφα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

(i) η Επιβεβαίωση Παραγγελίας που αποστέλλεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,

(ii) η Πρόταση και τα παραρτήματά της,

(iii) οι Ειδικοί Όροι, εάν υπάρχουν,

(iv) οι παρόντες ΓΟΠ,

(v) η Εντολή Αγοράς του ΠΕΛΑΤΗ ή η Αποδοχή της Πρότασης από τον ΠΕΛΑΤΗ


2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθες εκφράσεις θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους ορισμούς:

Εργάσιμες ημέρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, και μόνο κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και εξαιρουμένων των αργιών (εθνικές ή δημοτικές) της χώρας της καταστατικής έδρας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Μεταβολή στην Νομοθεσία: νέος Νόμος ή νέα έγκριση/άδεια που αποτελεί προσθήκη σε ή τροποποίηση υφιστάμενων Νόμων ή υφιστάμενων εγκρίσεων/Αδειών ή μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω Νόμος ή έγκριση/άδεια εφαρμόζεται ή ερμηνεύεται, ή η εισαγωγή, υιοθέτηση, μεταβολή ή κατάργηση οιουδήποτε ουσιώδους όρου μιας έγκρισης/άδειας (με την εξαίρεση των όσων τυχόν προκύπτουν ως συνέπεια παραβίασης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ οιωνδήποτε σχετικών Νόμων ή οιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων μιας έγκρισης/άδειας) που, σε κάθε περίπτωση:

(α) λαμβάνει χώρα μετά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας,

(β) δεν έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως προ της ημερομηνίας υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας, και

(γ) επηρεάζει τον χρόνο ή τα κόστη για την ολοκλήρωση της παράδοσης  ή οιοδήποτε μέρος αυτής.

Δελτίο παράδοσης: έγγραφο που συνοδεύει το Προϊόν(τα) το οποίο πρέπει να υπογραφεί από τον ΠΕΛΑΤΗ κατά την παράδοση του Προϊόντος (των Προϊόντων).

Δίκαιο: το δίκαιο που εφαρμόζεται στη Σύμβαση Προμήθειας ως αναφέρεται στο Άρθρο 18 των παρόντων ΓΟΠ.

Επιβεβαίωση παραγγελίας: Έγγραφο που εκδίδεται και υποβάλλεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, (i) με το οποίο ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (i) επιβεβαιώνει την Παραγγελία Αγοράς που έδωσε ο ΠΕΛΑΤΗΣ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (που επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της Σύμβασης Προμήθειας), και (ii) το οποίο περιέχει το Ειδικούς όρους που εφαρμόζονται στην Συμφωνία Προμήθειας, όπως τελικώς συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών, όπως ο χρόνος παράδοσης, οι εφαρμοστέοι Διεθνείς Εμπορικοί Όροι (INCOTERMS), και οι προϋποθέσεις πληρωμής.

Μέρος(οι): αναφέρεται ατομικά ή συλλογικά στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ και τον ΠΕΛΑΤΗ.

Προϊόν(τα): υλικά, εξοπλισμός ή κινητά αγαθά που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθειας.

Πρόταση: Έγγραφο που υποβάλλεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το οποίο αναγράφει τις συμβατικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες προτείνεται να προμηθεύσει το(α) Προϊόν(τα).

Εντολή Αγοράς: Έγγραφο που εκδίδεται από τον ΠΕΛΑΤΗ, προοριζόμενο για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, το οποίο είναι σύμφωνο με την περιεχόμενο της Πρότασης, και με κάθε άλλο έγγραφα που προσκομίζει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ως μέρος της Σύμβασης Προμήθειας, και αναφέρεται στην παράγραφο 1 των παρόντων ΓΟΠ.

Προδιαγραφές: Τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή του Προϊόντος που παραδίδεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΠΕΛΑΤΗ.

Σύμβαση Προμήθειας: Συμβατική έννομη σχέση και έγγραφα με τα οποία ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνει, σε σχέση με το άλλο Μέρος, την παράδοση Προϊόντων σε μεμονωμένη ή συνεχή βάση, με αμοιβαία συμφωνημένες προύποθέσεις, δηλαδή σε αμοιβαία τιμή και εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα Προϊόντα σύμφωνα με τη Σύμβαση Προμήθειας.

Κάθε παραγγελία για να θεωρηθεί έγκυρη πρέπει να επιβεβαιωθεί μέσω της αντίστοιχης Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Οποιαδήποτε αλλαγή σε Εντολή Αγοράς που έχει προηγουμένως εγκριθεί με Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα πρέπει να εγκριθεί εγγράφως και από τα δύο Μέρη.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να παρατείνει μονομερώς την περίοδο παράδοσης που είχε αρχικά καθοριστεί στη Σύμβαση Προμήθειας σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 13 της παρούσας, ή σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων.

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας επί σχεδίων, υποδειγμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποδειγμάτων χρησιμότητας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων ή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων των οποίων ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει γνώση ή τα οποία του παρέχονται, στο πλαίσιο της Σύμβασης Προμήθειας, αποτελούν ιδιοκτησία του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς ή να εκχωρηθούν σε τρίτους, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση του ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοί του, οι υπεργολάβοι του και κάθε άλλο πρόσωπο ή οντότητα που χρησιμοποιεί το(α) Προϊόν(τα) θα συμμορφώνονται με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του Κατασκευαστή επί του Προϊόντος (των Προϊόντων) και των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην προηγούμενη διάταξη, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα είναι υπεύθυνος για όλες τις ευθύνες, τα έξοδα, τις δαπάνες, τις ζημίες και τις απώλειες που υπέστη ο Κατασκευαστής ή/και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

5. ΤΙΜΗMA ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν τυχόν φόρους (ΦΠΑ και άλλα) και έξοδα μεταφοράς. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην Πρόταση, η τιμή θα περιλαμβάνει τους εισαγωγικούς δασμούς.

Όλοι οι τιμοκατάλογοι που υποβάλλονται στον ΠΕΛΑΤΗ πριν από την αποστολή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας αποτελούν προσωρινές εκτιμήσεις. Σε περίπτωση τροποποίησης των τιμών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα ενημερώσει τον ΠΕΛΑΤΗ και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα δώσει εγγράφως τη συγκατάθεση ή την άρνησή του για την εν λόγω τροποποίηση.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη Σύμβαση Προμήθειας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ προβαίνει στην πληρωμή του συνολικού ποσού της Τιμής όχι αργότερα από πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος (των Προϊόντων). Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα γνωστοποιήσει στον ΠΕΛΑΤΗ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

Η αρχική προθεσμία πληρωμής υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής των τιμολογίων από τον ΠΕΛΑΤΗ ηλεκτρονικά (ανάρτηση σε ειδική πλατφόρμα) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πληρωμής θα επιβαρύνεται με τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με το εκάστοτε επιτόκιο υπερημερίας που ισχύει στη χώρα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

6. ΕΓΓΥΗΣΗ

Το Προϊόν (τα Προϊόντα) που παρέχει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα καλύπτεται (καλύπτονται) από την εγγύηση και το σύνολο των εγγυήσεων που χορηγεί ο αντίστοιχος Κατασκευαστής (“Εγγύηση Κατασκευαστή”), η οποία θα μεταβιβάζεται στον ΠΕΛΑΤΗ κατόπιν της πλήρους καταβολής της τιμής του Προϊόντος (των Προϊόντων). Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να

συνεργάζεται με τον ΠΕΛΑΤΗ για τη διαχείριση τυχόν αξιώσεων που υποβάλλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ εναντίονσ του Κατασκευαστή στο πλαίσιο της Εγγύησης του Κατασκευαστή.

Καμία άλλη εγγύηση δεν παρέχεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με το(α) Προϊόν(τα) και καμία εγγύηση ή δήλωση δεν παρέχεται από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ όσον αφορά στην καταλληλότητα του(των) Προϊόντος(των) για το σκοπό που προορίζεται (προορίζονται).

Η περίοδος εγγύησης θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του Προϊόντος (των Προϊόντων).

Η Εγγύηση του Κατασκευαστή θα υπόκειται πάντοτε στους περιορισμούς της εγγύησης του κατασκευαστή, οι οποίοι περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την φθορά χρήσης, την τροποποίηση ή την προσθήκη που γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ ή από τρίτο μέρος στο(α) Προϊόν(τα), την αθέτηση υποχρεώσεων ή τις ζημίες που προκαλούνται από ενέργεια ή παράλειψη του ΠΕΛΑΤΗ ή τρίτου μέρους, τη μη τήρηση των οδηγιών του Κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών για τις εγκαταστάσεις, τη χρήση, τη συντήρηση ή το περιβάλλον.

7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Κατά την παράδοση του/των Προϊόντος/ων στον ΠΕΛΑΤΗ, ο ΠΕΛΑΤΗΣ διενεργεί ή αναθέτει τη διενέργεια οπτικού ελέγχου της ποσότητας και της φαινομενικά καλής κατάστασης των συσκευασιών που περιέχουν το/τα Προϊόν/τα, χωρίς να τα αποσυσκευάσει. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης αυτής, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να απορρίψει, εν όλω ή εν μέρει, το(τα) παρεχόμενο(α) Προϊόν(τα) που δεν είναι σύμφωνο(α) με τις Προδιαγραφές ή που παρουσιάζει(ουν) ελαττώματα.

Κατά την παράδοση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υπογράφει το ΔΕΛΤΙΟ Παράδοσης και διατυπώνει τυχόν επιφυλάξεις στο Δελτίο Παράδοσης.

Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν προβεί στη διατύπωση επιφυλάξεων εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών από την παράδοση, το Προϊόν (τα Προϊόντα) θεωρείται (θεωρούνται) ανεπιφύλακτα εγκεκριμένο (εγκεκριμένα) από τον ΠΕΛΑΤΗ κατά την ημερομηνία της παράδοσης

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως μεταξύ των μερών, το Προϊόν (τα Προϊόντα) πωλείται (πωλούνται) EXW (INCOTERM 2020) – στην Αποθήκη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (θα προσδιορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας).

Ο Προμηθευτής θα ολοκληρώσει το σύνολο των διαδικασιών της συναλλαγής της πώλησης του Προϊόντος εντός του χρόνου παράδοσης που έχει συμφωνηθεί στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι προθεσμίες παράδοσης Προϊόντων που ορίσθηκαν από τα Μέρη υπόκεινται σε περίοδο χάριτος δέκα πέντε (15) ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα οφείλεται αποζημίωση για καθυστέρηση προς τον ΠΕΛΑΤΗ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται παράταση του χρόνου παράδοσης που ορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας και επέκταση των δαπανών, εάν έχει καθυστερήσει ή πρόκειται να καθυστερήσει από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αιτίες:

(α)          αν δημιουργηθεί αιτία καθυστέρησης που παρέχει δικαίωμα για παράταση του χρόνου σύμφωνα τους παρόντες ΓΟΠ ή το Νόμο,

(β)         κάθε καθυστέρηση, κώλυμα ή εμπόδιο του ΠΕΛΑΤΗ ή οποιουδήποτε τρίτου, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.

(γ)          κάθε διαδικασία εκτελωνισμού που υπερβαίνει τις δύο (2) εβδομάδες,   

(δ)          Μεταβολή στη Νομοθεσία.     

Σε περίπτωση που ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται παράταση του χρόνου παράδοσης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να αποστείλει στον ΠΕΛΑΤΗ σχετική ειδοποίηση. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος παράδοσης θα παραταθεί αυτόματα, για τον αυτό χρόνο  που διαρκεί  το συμβάν ή η αιτία της παράτασης.

 

O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βασίζεται στην περιγραφή, την καταλληλόλητα και τη διαθεσιμότητα των δρόμων πρόσβασης από τις πληροφορίες που του παρέχονται από τον ΠΕΛΑΤΗ.

 

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ η πρόσβαση στο σημείο παράδοσης, εξαιτίας εσφαλμένων οδηγιών από τον ΠΕΛΑΤΗ ή έλλειψης σήμανσης, ο ΠΕΛΑΤΗΣ  επιβαρύνεται με κάθε κόστος που αφορά στην καθυστέρηση της παράδοσης ή/και την αδυναμία της παράδοσης από αυτή την αιτία. 

9. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας του Προϊόντος (των Προϊόντων) στον ΠΕΛΑΤΗ θα λαμβάνει χώρα μόνο μετά την πλήρη καταβολή της τιμής του Προϊόντος (των Προϊόντων) και κάθε άλλου ποσού που τυχόν οφείλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ βάσει της Σύμβασης Προμήθειας.

10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ, να εκχωρήσει τη συμβατική του θέση, καθώς και κάθε δικαίωμα ή/και υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση Προμήθειας σε εταιρεία του εταιρικού του ομίλου (Όμιλος Voltalia), με έγγραφη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ.

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ, να συνάπτει συμφωνίες factoring ή κάθε είδους εκχώρηση χρημάτων της σχετικής πίστωσης ή οποιαδήποτε άλλη πράξη διάθεσης της πίστωσης που δικαιούται ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βάσει της Σύμβασης Προμήθειας, με έγγραφη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ απαγορεύεται ρητά να εκχωρεί οιοδήποτε δικαίωμα κα/ή υποχρέωση απορρέει από το παρόν σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δίχως την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

11. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεσμεύεται ότι έχει διαβάσει, έχει κατανοήσει και θα τηρεί τον Οδηγό Δεοντολογίας και τον Κώδικα Δεοντολογίας που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση https://www.voltalia.com/about/sustainability/ethic s-and-compliance.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και διεθνή πρότυπα σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας, της διαφθοράς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των Νόμων 3691/2008, 3666/2008, 4254/2014, καθώς και τα αντίστοιχα άρθρα του Ποινικού Κώδικα.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις αρχές που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με το εργατικό δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίες αναγνωρίζονται στη Διεθνή Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, και, κατά περίπτωση, με τον νόμο περί σύγχρονης δουλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Με την επιφύλαξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω υποχρεώσεις, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας με την αποστολή γραπτής ειδοποίησης με άμεση ισχύ και χωρίς ευθύνη για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα μέρη θα συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους βάσει των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή ΓΚΠΔ), καθώς και με όλους τους νόμους, κανόνες, κανονισμούς, διαταγές, διατάγματα, κανονιστικές οδηγίες και αυτορρυθμίσεις που ισχύουν για τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε τροποποιούνται (συλλογικά, “Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων”).

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις του βάσει οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου περί Προστασίας Δεδομένων. Κάθε Μέρος είναι υπεύθυνο για τις δικές του πολιτικές και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων.

Εάν οποιοδήποτε από τα Μέρη θεωρεί εύλογα ότι (i) σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για τη ρύθμιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας ή (ii) ότι είναι αναγκαία η σύναψη Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων ή άλλης παρόμοιας συμφωνίας μεταξύ των Μερών, τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπογράψουν ή να προβούν, εάν είναι αναγκαίο, σε πρόσθετες συμφωνίες ή/και να λάβουν πρόσθετα μέτρα ή/και να προβούν σε τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης Προμήθειας για το σκοπό αυτό.

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για θέματα που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα κεντρικά γραφεία του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@voltalia.com.

13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και αναπόφευκτο γεγονός του οποίου τα αποτελέσματα επέρχονται ανεξάρτητα από την προσωπική βούληση των μερών ή περιστάσεις, όπως πόλεμος, μέτρα δημόσιας τάξης, οποιαδήποτε κυβερνητική ενέργεια ή αδράνεια μίας νόμιμου αρχής, συμπεριλαμβανομένων των εμπάργκο, των εμπορικών ή τελωνειακών περιορισμοί, κυρώσεων, ποσοστώσεων, μποϊκοτάζ ή απαγορεύσεων, επιδημιών, πανδημιών, κυκλώνων, σεισμών, πυρκαγιών, κεραυνών, πλημμύρων, ταραχών, απεργιών, λοκ-άουτ, εμπορικών ή τελωνειακών περιορισμών, ναυτικής συμφόρησης στο λιμάνι φόρτωσης/εκφόρτωσης, έλλειψη υλικών, έλλειψη καυσίμων ή ενέργειας ή περιορισμός, έλλειψη ή περιορισμός μεταφοράς που επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, την προμήθεια ή την παράδοση των Προϊόντων, είτε από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ είτε από τους προμηθευτές ή υπεργολάβους του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, το Μέρος που πλήττεται οφείλει να ενημερώνει εγγράφως το άλλο Μέρος, εντός οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση του γεγονότος.

Υποχρεώσεις δυνάμει της Σύμβασης Προμήθειας που επηρεάζονται από το γεγονός ανωτέρας βίας αναστέλλονται για τη διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας. Κάθε Μέρος αναλαμβάνει τα δικά του έξοδα που προκύπτουν από γεγονός ανωτέρας βίας.

14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εκτός από οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που αναγνωρίζονται από υποχρεωτικές διατάξεις του Νόμου, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας, με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση του ΠΕΛΑΤΗ, εάν:

α) Ο ΠΕΛΑΤΗΣ προβεί σε ουσιώδη παραβίαση της Σύμβασης Προμήθειας και δεν επανορθώσει την εν λόγω παραβίαση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη σχετική ειδοποίηση

β) Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν λάβει την πληρωμή οποιωνδήποτε συμβατικά οφειλόμενων ποσών εντός είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών από σχετική ειδοποίηση προς τον ΠΕΛΑΤΗ για πληρωμή,

γ) Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, αφερεγγυότητας, τίθεται υπό εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, εξυγίανση, εκκαθάριση ή διάλυση, υπόκειται σε διορισμό εκκαθαριστή, παραλήπτη, διαχειριστή, διαχειριστή ή επιτρόπου, συνάπτει συμβιβασμό ή διακανονισμό με τους πιστωτές του ΠΕΛΑΤΗ, ή πραγματοποιείται οποιαδήποτε πράξη ή επέρχεται οποιοδήποτε γεγονός που είναι ανάλογο ή έχει παρόμοιο

αποτέλεσμα με οποιαδήποτε από τις εν λόγω πράξεις ή γεγονότα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

δ) ο ΠΕΛΑΤΗΣ υπόκειται σε κυρώσεις όπως περιγράφεται στο Άρθρο 11 των παρόντων ΓΟΠ.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας για λόγους που οφείλονται στον ΠΕΛΑΤΗ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ από κάθε κόστος, απώλεια και ζημία που υπέστη ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ως αποτέλεσμα της καταγγελίας, και ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα επιστρέψει αμέσως στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ οποιοδήποτε(α) παρεχόμενο(α) Προϊόν(τα) που δεν έχει(έχουν) εξοφληθεί πλήρως.

Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν πληρώσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με τους όρους πληρωμής, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αναστείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μέχρι την πραγματοποίηση της οφειλόμενης πληρωμής από τον ΠΕΛΑΤΗ, με την επιφύλαξη είσπραξης των οφειλόμενων τόκων υπερημερίας μέχρι την πλήρη εξόφληση.

15. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθένα από τα Μέρη αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλες οι πληροφορίες οποιασδήποτε φύσης, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε μορφή, που λαμβάνονται από το άλλο Μέρος ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που διαβιβάζονται πριν ή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Συμφωνίας Προμήθειας είναι αυστηρά εμπιστευτικές (“Εμπιστευτικές Πληροφορίες”) και συμφωνεί να τις διατηρήσει ως τέτοιες κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Προμήθειας και για δύο (2) έτη μετά τη λήξη ή την καταγγελία της. Οποιοδήποτε δελτίο τύπου ή δημοσιότητα σχετικά με τη Συμφωνία Προμήθειας υπόκειται στην προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αντισυμβαλλομένου. Τα Μέρη µπορούν να κοινοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες µόνο σε αντιπροσώπους, πελάτες, θυγατρικές, υπαλλήλους, παρόχους υπηρεσιών, προµηθευτές και υπεργολάβους που πρέπει να τις γνωρίζουν για την αυστηρή εκτέλεση της Σύμβασης Προμήθειας. Καθένα από τα Μέρη αναλαµβάνει να διασφαλίσει ότι οι αντιπρόσωποι, οι πελάτες, οι θυγατρικές, οι υπάλληλοι, οι πάροχοι υπηρεσιών, οι προµηθευτές και οι υπεργολάβοι του υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας που προβλέπονται στην παρούσα.

Οι υποχρεώσεις των Μερών όσον αφορά στη διατήρηση και µη αποκάλυψη των Εµπιστευτικών Πληροφοριών δεν επεκτείνονται σε πληροφορίες που: (i) είναι ή καθίστανται γνωστές στο κοινό, με οιονδήποτε άλλο τρόπο πλην της παραβίασης του παρόντος όρου από το Μέρος που έλαβε τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες ii) απαιτείται από τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, καταστατικού ή κανονισμού ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας να αποκαλυφθούν και το Μέρος που υποχρεούται να προβεί στην αποκάλυψη έχει περιορίσει, στο μέτρο του ευλόγως δυνατού, την έκταση της αποκάλυψης αυτής, σε συνεννόηση με το άλλο Μέρος πριν προβεί στην αποκάλυψη αυτή.

Εάν ένα Μέρος έχει τη νομική υποχρέωση ή απαιτηθεί από οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή που έχει την κατάλληλη δικαιοδοσία να αποκαλύψει οποιαδήποτε από τις εµπιστευτικές πληροφορίες, το εν λόγω Μέρος οφείλει να παρέχει αμέσως οιαδήποτε πληροφορία στο άλλο Μέρος (συµπεριλαµβανοµένων αντιγράφων των απαιτήσεων της κυβερνητικής αρχής) εάν αυτό επιτρέπεται, ώστε το άλλο Μέρος να ζητήσει προσωρινή διαταγή ή άλλο κατάλληλο µέσο ή/και να παραιτηθεί από τις αξιώσεις για συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Τα Μέρη θα συνεργάζονται µεταξύ τους για την έκδοση προσωρινής διαταγής διαταγής ή άλλου µέσου αποκατάστασης. Σε περίπτωση μη επίτευξης έκδοσης προσωρινής διαταγής ή άλλου μέσου, τότε το Μέρος που καλείται να προβεί σε αποκάλυψη θα αποκαλύπτει μόνο το τμήμα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που απαιτείται από το νόμο να αποκαλυφθεί.

16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η συνολική µέγιστη ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ βάσει ή σε σχέση µε τη Σύµβαση Προµήθειας δεν θα υπερβαίνει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% (είκοσι) τοις εκατό του Τιµήµατος που πρέπει να καταβάλει ο ΠΕΛΑΤΗΣ στο πλαίσιο της Σύµβασης Προµήθειας βάσει της οποίας ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κρίθηκε υπεύθυνος ενώπιον του ΠΕΛΑΤΗ.

Αυτό δεν περιορίζει την ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε περίπτωση βαριάς αμέλειας ή εσκεμμένου παραπτώματος.

Η ευθύνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο, στην αποκατάσταση άμεσων ζημιών που υπέστη ο ΠΕΛΑΤΗΣ ως αποτέλεσμα της παραβίασης της Σύμβασης Προμήθειας από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε καμία περίπτωση ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν θα ευθύνεται έναντι του ΠΕΛΑΤΗ για έμμεσες ή/και επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών, της απώλειας χρήσης (ευθύνη που προκύπτει από καθυστέρηση στη μεταφορά), της απώλειας σύμβασης, της απώλειας παραγωγής, της απώλειας οφέλους, της απώλειας εσόδων, των οικονομικών ή χρηματοοικονομικών ζημιών ή των ζημιών φήμης.

17. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων ΓΟΠ εμφανίζεται ως, ή κηρύσσεται, εν όλω ή εν μέρει ανέφικτη, αναποτελεσματική ή άκυρη, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραµένουν αµετάβλητες στο βαθµό που δεν επηρεάζονται από αυτή την έλλειψη σκοπιμότητας, την αναποτελεσματικότητα ή την ακυρότητα. Το Μέρη θα λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την αντικατάσταση των εν λόγω διατάξεων με άλλες εφικτές, αποτελεσματικές και έγκυρες διατάξεις που είναι ισοδύναμες στο βαθμό που είναι νομικά εφικτό, ως προς το περιεχόµενο µε τις αντικατασταθείσες διατάξεις ή/και αποσκοπούν στον ίδιο ή ισοδύναμο σκοπό.

Τα Μέρη συμφωνούν ότι, οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποκατάστασης που παρέχεται από την παρούσα Σύμβαση

δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από αυτό και η μόνη ή μερική ενάσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή έννομης προστασίας βάσει της Σύμβασης Προμήθειας σε καμία περίπτωση δεν αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω ενάσκηση των ανωτέρω ή την ενάσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή έννομης προστασίας.

Οι παρόντες ΓΟΠ μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με την αμοιβαία έγγραφη συμφωνία των Μερών.

18. ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η Σύµβαση Προµήθειας θα διέπεται από το δίκαιο της Ελλάδας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικού διακανονισμού, κάθε διαφορά µεταξύ των Μερών σχετικά µε την ερµηνεία, την εγκυρότητα ή την εκπλήρωση της Σύµβασης Προµήθειας θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

19. ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Τίποτε από τα όσα περιέχονται στη Σύμβαση Προμήθειας και καμία ενέργεια διενεργηθείσα από τα Μέρη κατά τη Σύμβαση Προμήθειας, δεν θεωρείται ότι συνιστά μεταξύ των Μερών εταιρική σχέση, σχέση κοινοπραξίας, εντολέα και αντιπροσώπου ή υπαλλήλου. Κανένα από τα Μέρη δεν έχει, ούτε δύναται να δηλώνει ότι έχει, εξουσία να ενεργεί ή να αναλαμβάνει δεσμεύσεις εκ μέρους του έτερου Μέρους.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SUPPLY

 

 1. GENERAL PROVISIONS

 

The following General Terms and Conditions (the” GTC”) shall apply to all Supply Agreements entered between VOLTALIA GREECE SA. (the “SUPPLIER”) and its client (the “CLIENT”). The General Terms and Conditions shall prevail over any purchasing terms and conditions, or similar regulations, that the CLIENT may have implemented for its activity or organization.

These GTC are intended for professional clients only.

Any Proposal from SUPPLIER and any consecutive contract or order shall be governed exclusively by the GTCs and by the particular conditions agreed in writing between SUPPLIER and the CLIENT, if any. Unless otherwise agreed, the SUPPLIER’s Proposal shall be valid during the validity indicated in the Offer, and if not, thirty (30) days from the date of its delivery to the CLIENT.

The only documents being part of the supply agreement between the Parties (the “Supply Agreement”) shall consist of the following documents in the following order of precedence:

(i) the Order Confirmation sent by SUPPLIER,

(ii) the Proposal and its appendices,

(iii) the Particular Conditions, if any,

(iv) the present GTC,

(v) the CLIENT’s Purchase Order or the CLIENT’s Acceptance of the Proposal.

 

 1. DEFINITIONS

 

The following expressions shall be interpreted in accordance with the following definitions:

Business Days: Monday to Friday included, and only during business days and excepting public holidays (national or municipal) of the country of the registered office of the SUPPLIER.

Change in Law: a new Law or a new authorisation, representing an addition to, or amendment of, existing Laws or existing authorisations or a change in the manner in which a Law or an authorisation is applied or interpreted, or the introduction, adoption, change or repeal of any material condition of an authorisation (except arising as a consequence of a breach by the Supplier of any relevant Laws or any of the terms and conditions of an authorisation) which, in each case:

a) occurs after the date of the signature of the Supply Agreement;

b) has not been published in the official gazette prior to the signature of the Supply Agreement; and

c) affects the time or costs to complete the delivery, or any part thereof.

Delivery Note: a document accompanying the Product(s) that is to be signed by the CLIENT upon delivery of the Product(s).

Law: the law applicable to the Supply Agreement as mentioned in Clause 18 of these GTC.

Order Confirmation: Document issued and submitted by the SUPPLIER, (i) by means of which the SUPPLIER (i) confirms the Purchase Order placed by the CLIENT with the SUPPLIER (that confirms the content of the Supply Agreement), and (ii) which contains the Particular Conditions applicable to the Supply Agreement, as finally agreed between the Parties, such as the delivery time, applicable INCOTERM, and payment conditions.

Party(ies) : refers to individually or collectively to the SUPPLIER and the CLIENT.

Product(s) : materials, equipment or movable goods subject to the Supply Agreement.

Proposal: Document presented by SUPPLIER, which expresses the contractual, economic, financial, and technical conditions under which it is proposed to supply the Product(s).

Purchase Order: Document issued by the CLIENT, intended for to the SUPPLIER, that is in line with the content of the Proposal, and with any other documents presented by the SUPPLIER as being part of the Supply Agreement, and referenced in paragraph 1 of these GTC.

Specifications: Manufacturer’s Technical Specifications of the Product delivered by the SUPPLIER to the CLIENT.

Supply Agreement: Contractual legal relationship and documents whereby one of the Parties undertakes, in relation to the other Party, the delivery of Products on a single or continuous basis, at mutually agreed conditions, namely at a mutually price and within a certain period of time.

 

 1. PLANNING AND IMPLEMENTATION

 

The SUPPLIER undertakes to deliver the Products in accordance with Supply Agreement.

 

Any orders to be considered valid shall have to be confirmed through the corresponding Order Confirmation. Any change to a Purchase Order previously approved by an Order Confirmation shall have to be approved in writing by both Parties.

 

The SUPPLIER may unilaterally extend the delivery period initially stipulated in the Supply Agreement in the event of force majeure as defined under Clause 13 hereunder, or in case of unforeseen circumstances

 

 

 1. INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

 

All industrial or intellectual property rights over designs, models, patents, utility models, trade signs, projects or any other documents of which the CLIENT has knowledge or that are provided to it, under the Supply Agreement, are the property of the MANUFACTURER, and may not be used for other purposes or assigned to third parties, without the express authorization of the of the MANUFACTURER. The CLIENT shall ensure that its employees, subcontractors and any other person or entity using the Product(s) shall comply with the foregoing.

In case of violation of the Manufacturer’s intellectual and industrial property rights over the Product(s), and of the obligations foreseen in the previous clause, CLIENT shall be responsible for all liabilities, costs, expenses, damages and losses suffered or incurred by the Manufacturer and/or by the SUPPLIER.

 

 

 1. PRICE AND PAYMENTS

 

All prices are exclusive of any taxes (VAT and other) and transportation costs. Unless otherwise foreseen in the Proposal, the price shall be inclusive of import duties.

All price lists submitted to the CLIENT before the delivery of the Order Confirmation constitute provisional estimates. In case of modification of the prices, the SUPPLIER shall inform the CLIENT, and the CLIENT shall give its consent or refusal, in writing, for that modification.

Unless provided otherwise in the Supply Agreement, the CLIENT shall proceed to the payment of the full amount of Price no later than five (5) days Business Days before the delivery date of the Product(s). Payment shall by bank wire transfer to a bank account noticed to the CLIENT by the SUUPLIER.

The initial term for payment shall be counted from the date of receipt of the invoices by the CLIENT electronically (uploading on dedicated platform) or via e-mail.

Any late payment shall give rise to financing charges in the amount equivalent to the legal default interest rate in force at the country of the SUPPLIER.

 

 1. WARRANTY

 

The Product(s) supplied by SUPPLIER shall be covered by the warranty and set of guarantees granted by the corresponding Manufacturer (the “Manufacturer’s Warranty”), which shall be transferred to the CLIENT upon full payment of the Product(s) price. The SUPPLIER undertakes to cooperate with the CLIENT in the management of any claims submitted by the CLIENT before the Manufacturer under the Manufacturer’s Warranty.

No other warranty is provided by the SUPPLIER regarding the Product(s), and no warranty or representation is given by the SUPPLIER in terms of fitness for purpose of the Product(s).

The warranty period shall commence on the date of delivery of the Product(s).

The Manufacturer Warranty shall always be subject to the manufacturer’s limitations of warranty, which shall include, amongst others, normal wear and tear, use, modification or addition made by the CLIENT or by a third-party to the Product(s), default or damages caused by action or omission of the CLIENT or of a third-party, non-respect of the Manufacturer’s instructions, including for installations, use, maintenance, or environment.

 

 1. INSPECTION, SUPERVISION AND CONTROL UPON DELIVERY

 

Upon delivery of the Product(s) to the CLIENT, the CLIENT shall perform or cause to perform a visual inspection of the quantity and the apparent good condition of the packages containing the Product(s), without unpacking them. During such inspection, the CLIENT may reject, in whole or in part, the Product(s) supplied that are not in accordance with the Specifications, or that present defects.

Upon delivery the CLIENT shall sign the Delivery Note and make any reservations in the Delivery Note, if any.

If the CLIENT does not make any reservations within two (2) Business Days after delivery, the Product(s) shall be deemed as unconditionally approved by the CLIENT on the date of the delivery.

 

 

 1. TRANSPORTATION, DELIVERY AND TRANSFER OF RISK

 

Unless otherwise agreed in writing between the Parties, the Product(s) are sold EXW (INCOTERM 2020) – SUPPLIER’S Warehouse (to be identified in Order Confirmation).

The SUPPLIER shall complete the whole Product supply transaction within the time for completion of delivery of the Product, as agreed in the Order Confirmation.

Unless otherwise specified, all deadlines for Products’ delivery established by the Parties are subject to a grace period of 15 (fifteen) days, during which no compensation will be due for delay to the CUSTOMER.

The SUPPLIER shall be entitled to an extension of the delivery time agreed at the Order Confirmation and extension of the costs if is or will be delayed by any of the following causes:

a) a cause of delay giving an entitlement to extension of time according to this GTCs or the Law.

b) any delay, impediment or prevention of the Customer or any third party for which the Supplier is not responsible.

c) any custom clearance process exceeding two (2) weeks

d) a Change in Law.

 

If the SUPPLIER is entitled to an extension of the delivery time, the SUPPLIER shall give notice to the CUSTOMER. In this case, the delivery time shall be automatically extended, for the same time as the event or cause for extension continues.

The SUPPLIER shall rely on the description, suitability and availability of access roads provided to him by the CUSTOMER.

In case it is not possible for the SUPPLIER to access the sites (delivery points), due to incorrect information provided by the CUSTOMER or lack of signs, the CUSTOMER shall be charged with any costs related to the delay of delivery and / or the impossibility of delivery for this reason.

 

 1. TRANSFER OF PROPERTY

 

The transfer of title of property of the Product(s) to the CLIENT shall only occur upon full payment of the Product(s) price and of any other amount due by the CLIENT under the Supply Agreement.

 

 1. ASSIGNMENT

 

The SUPPLIER may, without the prior consent of the CLIENT, assign its contractual position, as well as any right and/or obligation arising from the Supply Agreement to a company of its corporate group (Voltalia Group), with written communication to the CLIENT.

 

The SUPPLIER may, without the prior consent of the CLIENT, conclude factoring agreements or any of type of assignment of monies on the credit involved or any other act of disposition of the credit that the SUPPLIER is entitled to under the Supply Agreement, with written communication to the CLIENT.

The CLIENT is not entitled to assign any right and/or obligation arising therefrom without the prior written consent of the SUPPLIER.

 

 1. ETHICS AND COMPLIANCE

 

The CLIENT undertakes that it has read, understood, and will abide by the Ethics Guide and Code of Conduct available at https://www.voltalia.com/about/sustainability/ethic s-and-compliance.

The CLIENT agrees to comply with all applicable laws, regulations and international standards relating to anti-bribery, anti-corruption, anti-money laundering practices, including, amongst others the Greek Laws 3691/2008, 3666/2008, 4254/2014 and the corresponding articles of the Criminal Code

The CLIENT also undertakes to comply with the fundamental principles related to, among others, labour law, human rights, protection of the environment, health and safety, recognized in the International Bill of Human Rights and the fundamental conventions of the International Labour Organization, and if applicable, the UK Modern Slavery Act.

Notwithstanding anything in these General Terms and Conditions, in the event of failure to comply with the above obligations, the SUPPLIER may terminate the Supply Agreement by sending a writing notice with immediate effect and without liability for the SUPPLIER

 

 1. PERSONAL DATA PROTECTION

 

The Parties shall comply with their respective obligations under the provisions of the Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation or GDPR), as well as with all laws, rules, regulations, orders, decrees, regulatory directives and selfregulations applicable to the personal data in question, as amended from time to time (collectively, “Data Protection Law”).

Each Party is solely responsible for compliance with its respective obligations under any applicable Data Protection Law. Each Party is responsible for its own policies and appropriate measures for the protection of personal data, in compliance with the Data Protection Law.

If any of the Parties reasonably considers (i) that, according to the Data Protection Law, additional measures are necessary for regulating the protection of personal data in the performance of this Supply Agreement, or (ii) that it is necessary to enter into a Data Processing Agreement or any similar agreement between the Parties, the Parties undertake to sign or to take, if necessary, additional agreements and/or measures and/or to enter into an amendment to this Supply Agreement for this purpose.

The CLIENT may contact the SUPPLIER with regard to issues related to the processing of personal data at the SUPPLIER’s head office or by e-mail to privacy@voltalia.com.

 

 1. FORCE MAJEURE

 

Force majeure is considered to be any unforeseeable and unavoidable event whose effects occur independently of the Parties’ personal will or circumstances, such as war, public order measures, any governmental action or inaction of a lawfully constituted authority, including embargos, trade or custom restrictions, sanctions, quotas, boycotts or prohibitions, epidemics, pandemics, cyclones, earthquakes, fire, storm lightnings, floods, riots, strikes, lock-outs, trade or custom restriction, shipping congestion at port of loading/unloading, shortage of material, fuel or energy shortage or restriction, transportation shortage or restriction affecting, directly or indirectly, the supply or delivery of the Products, either by the SUPPLIER or by the SUPPLIER’S suppliers or subcontractors.

In an event of force majeure, the affected Party shall notify the other Party, in writing, within eight (8) calendar days from the date of its knowledge of the event.

Obligations under the Supply Agreement affected by the force majeure event shall be suspended for the duration of the Force Majeure event. Each Party shall bear its own costs resulting from an event of force majeure.

 

 1. TERMINATION AND SUSPENSION

 

In addition to any other circumstances recognized under mandatory provisions of the Law, the SUPPLIER shall be entitled to terminate the Supply Agreement, by means of written notice sent by registered post with acknowledgment of receipt, to the CLIENT’s address, if:

 

a) The CLIENT incurs into a material breach of the Supply Agreement, and fails to remedy such breach within thirty (30) calendar days after having notified to that effect;

 

b) The SUPPLIER does not receive the payment of any amounts contractually due within twenty (20) Business Days, after giving notice to CLIENT to pay the outstanding amounts;

c) Subject to applicable Law, the CLIENT is in a situation of bankruptcy, insolvency, goes into liquidation, administration, reorganisation, winding-up, or dissolution, becomes subject to the appointment of a liquidator, received, administrator, manager or trustee, enters into a composition or arrangement with the CLIENT’s creditors, or any act is done or any event occurs which is analogous to or has similar effect to any of these acts or events under the applicable Law;

d) The CLIENT become subject to sanctions as described Clause 11 to these GTC.

In case of termination of the Supply Agreement by reasons attributable to the CLIENT, as foreseen above, the CLIENT shall indemnify and hold the SUPPLIER harmless from any and all costs, losses, and damages incurred by the SUPPLIER in result of the termination, and the CLIENT shall promptly return to the SUPPLIER any supplied Product(s) that are not fully paid.

 

If the CLIENT does not pay the SUPPLIER according to the payment terms, the SUPPLIER has the right to suspend the Supply Agreement until due payment from the CLIENT, without prejudice of the financial interest due until full payment.

 

 1. CONFIDENTIALITY

 

Each of the Parties acknowledges and agrees that all information of any nature, on any means and in any form whatsoever, obtained from the other Party or in any other manner, transmitted before or during the execution of the Supply Agreement is strictly confidential (“Confidential Information”), and agrees to keep it as such for the duration of the Supply Agreement, and for two (2) years following its termination or expiration. Any press release or publicity relating to the Supply Agreement is subject to the prior written consent of the counterparty. The Parties may only communicate confidential information to agents, customers, subsidiaries, employees, service providers, suppliers and subcontractors who need to know such information for the strict performance of the Supply Agreement. Each of the Parties undertakes to ensure that its agents, customers, subsidiaries, employees, service providers, suppliers and subcontractors are subject to the same obligations of confidentiality as provided herein.

The obligations of the Parties in relation to the maintenance and nondisclosure of Confidential Information do not extend to information that: (i) is or becomes public knowledge, otherwise than pursuant to a breach of this clause by the Party who received such Confidential Information; (ii) is required by the provisions of any law, statute or regulation, or during any court proceedings to be disclose and the Party required to make the disclosure has limited, as far as reasonably possible, the extent of such disclosure and has consulted with the other Party prior to making such disclosure.

If a Party becomes legally compelled or is required by any governmental authority having appropriate jurisdiction to disclose any of the Confidential Information, that Party shall promptly provide the other Party with such notice (including copies of the governmental authority’s requirements) if permitted, so that the other Party may seek a protective order or other appropriate remedy and/or waive compliance with the provisions of this Agreement. The Parties shall cooperate with each other to obtain any protective order or other remedy. If a protective order or other remedy is not available, then the Party called upon to make disclosure shall only disclose that portion of the Confidential Information that is legally required to be disclosed.

 1. LIMITATION OF LIABILITY

 

The total maximum liability of SUPPLIER under or in connection with the Supply Agreement shall not exceed an amount equivalent to 20% (twenty) percent of the Price to be paid by the CLIENT for the Supply Agreement under which the SUPPLIER is found liable before the CLIENT.

This shall not limit the liability of the SUPPLIER in case of gross negligence or wilful misconduct.

SUPPLIER’s liability shall be limited to the maximum extent permitted by Law, to compensation for direct damages incurred by the CLIENT as a result of SUPPLIER’s breach of the Supply Agreement. Under no circumstances shall the SUPPLIER be liable to the CLIENT for indirect and/or consequential damages, including for lost profits, loss of use (liability arising from delay in transportation), loss of contract, loss of production, loss of benefit, loss of revenue, economic or financial losses, or reputational damages.

 

 1. SEVERABILITY, WAIVER AND AMENDMENT

 

If any of the provisions of these GTC is shown as, or is declared to be, totally or partially unfeasible, ineffective or invalid, the remaining provisions shall remain unaltered to the extent they are unaffected by this lack of feasibility, inefficiency or invalidity. The Parties shall take immediate steps to replace such provisions by other feasible, effective and valid provisions that are equivalent to the extent legally practicable, in content to the substituted clauses and/or aiming at the same or equivalent purpose.

The Parties agree that, any failure or delay in exercising any right or remedy provided by Supply Agreement will not operate as a waiver thereof, and the single or partial exercise by the Parties of any right, power or remedy under the Supply Agreement shall not in any circumstances preclude any other or further exercise of it or the exercise of any other right, power or remedy.

The present GTC may be amended only with the mutual written agreement of the Parties.

 

 1. LAW – JURISDICTION

 

The Supply Agreement shall be governed by the laws of Greece.

Failing amicable settlement, any disputes between the Parties regarding the interpretation, validity or fulfilment of the Supply Agreement, shall be settled by the judicial court of Athens.

 

19.NO PARTNERSHIP OR JOINT VENTURE

 

Nothing contained in the Contract, and no action taken by the Parties pursuant to the Contract, shall be deemed to constitute a relationship between the Parties of partnership, joint venture, principal and agent  οr employee.  Neither Party has, nor may it represent that it has, any authority to act or make any commitments on the other Party’s behalf.