Γενικοί όροι και νομικές πληροφορίες

Γενικοί όροι και νομικές πληροφορίες

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής Πρόσβασης και Χρήσης ισχύουν για τον Ιστότοπο που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.voltalia.com ή για οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση URL, ζώνη ή υποζώνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία του Ιστότοπου (εφεξής ο “Χρήστης”) σε μεταγενέστερη ημερομηνία, καθώς και για κάθε αναζήτηση που πραγματοποιείται στον εν λόγω Ιστότοπο και/ή για κάθε χρήση από τον επισκέπτη που αποκτά πρόσβαση στον Ιστότοπο (εφεξής ο “Χρήστης”). Οποιαδήποτε αναζήτηση, χρήση ή κοινοποίηση  του Ιστότοπου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των όρων και προϋποθέσεων που παρατίθενται κατωτέρω.

 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αξίωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

privacy@voltalia.com

  1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η επεξεργασία του Ιστότοπου γίνεται από την Voltalia SA (εφεξής “Voltalia”). Η Voltalia είναι ο ιδιοκτήτης και νόμιμος κάτοχος άδειας χρήσης όλων των στοιχείων και του περιεχομένου που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπο.

 

Η βάση δεδομένων, τα στοιχεία, η παρουσίαση του περιεχομένου και όλα τα στοιχεία (κείμενο, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, βίντεο, βάση δεδομένων, κ.λπ.), τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα ονόματα χώρου, που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, αποτελούν ιδιοκτησία της Voltalia και, κατά περίπτωση, ιδιοκτησία των συνεργατών της και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις σελίδες παρέχεται στον Xρήστη σύμφωνα με την προτεινόμενη πλοήγηση. Όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά από τη Voltalia θεωρούνται ότι διατηρούνται από αυτή.

 

Δεν επιτρέπεται η μερική ή ολική αντιγραφή,  αναπαραγωγή, εξαγωγή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, φόρτωση, αλλοίωση, μεταφορά, προβολή ή διανομή οιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου, σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Voltalia και να τυγχάνουν απόλυτου σεβασμούτα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που αναφέρεται (στο παρόν) . Απαγορεύεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ενός στοιχείου του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη εξαγωγή δεδομένων από τον Δικτυακό Τόπο ή τη βάση δεδομένων του Δικτυακού Τόπου καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη για παραποίηση, αθέμιτο ανταγωνισμό και βλάβη της εικόνας, μεταξύ άλλων.

 

Όταν επιτρέπεται η χρήση στοιχείων του Ιστοτόπου από τους παρόντες Γενικούς Όρους και υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται συστηματικά η πηγή και η κυριότητα του στοιχείου αυτού, η χρήση αυτή δεν θα πρέπει να επιφέρει οποιαδήποτε στρέβλωση, αλλοίωση, τροποποίηση ή αλλοίωση, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Κατά περίπτωση, κάθε εγκεκριμένο αντίγραφο οποιουδήποτε στοιχείου του Ιστότοπου θα πρέπει να φέρει την ακόλουθη επισήαμνση  : “Copyright 2023 – Voltalia all rights reserved” (Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 2023 – Voltalia με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος), που θα ακολουθείται από ανακατεύθυνση στη διεύθυνση https://www.voltalia.com.

 

  1. Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Η Voltalia δεν ελέγχει τους Ιστότοπους τρίτων. Η ύπαρξη υπερσυνδέσμου μεταξύ του Ιστότοπου και ενός Ιστότοπου τρίτου μέρους δεν υποδηλώνει κανενός είδους εγγύηση ή ευθύνη εκ μέρους της Voltalia όσον αφορά στο περιεχόμενο ή στη χρήση που μπορεί να γίνει από αυτόν τον Ιστότοπο.

 

Η Voltalia δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, είτε χωριστά είτε  από κοινού με τον εκδότη του Ιστότοπου τρίτου μέρους, για τους υπερσυνδέσμους που οδηγούν στον Ιστότοπο ή στους οποίους παραπέμπει ο στότοπος μέσω υπερσυνδέσμου. Ειδικότερα, η Voltalia δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε Ιστοσελίδας τρίτου μέρους στην οποία υπάρχει πρόσβαση από σελίδα του Ιστότοπου ή οποιασδήποτε Ιστοσελίδας τρίτου μέρους που παραπέμπει σε σελίδα του Ιστότοπου.

 

Η Voltalia θα προσπαθήσει να αφαιρέσει τους υπερσυνδέσμους που ανακατευθύνουν προς οποιοδήποτε ακατάλληλο περιεχόμενο που θα της αναφερθεί στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@voltalia.com.

 

  1. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα, τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον Ιστότοπο και τα δικαιώματα των Χρηστών, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σελίδες “Πολιτική Απορρήτου” και “Πολιτική Απορρήτου Προσλήψεων”.

 

  1. Ευθύνη

Εκτός εάν απαιτείται από το νόμο, ο Ιστότοπος παρέχεται “ως έχει” και “ως διαθέσιμος”. Η Voltalia δεν παρέχει, και ο Χρήστης δεν λαμβάνει, σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου, οποιεσδήποτε άλλες ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης.

 

Η Voltalia δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και του υλικού για λήψη, θα είναι απαλλαγμένα από σφάλματα ή ελαττώματα ή ότι τα παραπάνω θα διορθωθούν. Η παραπάνω αποποίηση ευθύνης δύναται να συμπληρωθεί από οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων. Εκτός από τις περιπτώσεις που αντίκεινται σε αναγκαστική διάταξη νόμου , η Voltalia αποποιείται κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί άμεσα ή έμμεσα ο Χρήστης ή τρίτοι σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου και περιεχομένου του παρόντος Ιστότοπου ή σε σχέση με αυτή. Η Voltalia δεν ευθύνεται για άμεσες ή έμμεσες, υλικές ή άυλες ζημίες, όπως ενδεικτικά, απώλεια κερδών, απώλεια ευκαιριών, απώλεια πελατών, απώλεια δεδομένων, απώλεια εικόνας ή/και άυλες ζημίες που υφίσταται ο Χρήστης.

 

  1. Διαθεσιμότητα του Ιστότοπου

Αν και η Voltalia έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την αξιοπιστία των πληροφοριών, των υπηρεσιών, του λογισμικού ή των προϊόντων που υπάρχουν στον Ιστότοπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για λάθη, παραλείψεις, ιούς ή αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από την κακή χρήση τους. Στην πραγματικότητα, η Voltalia δεσμεύεται μόνο από μια απλή υποχρέωση μέσων.

 

Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι γνωρίζει τα χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς του Διαδικτύου και, ειδικότερα, ότι η μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών στο Διαδίκτυο είναι μόνο σχετικά αξιόπιστη από τεχνικής άποψης, καθώς κυκλοφορούν σε ετερογενή δίκτυα με διαφορετικά χαρακτηριστικά και τεχνικές δυνατότητες που διακόπτουν την πρόσβαση ή την καθιστούν αδύνατη σε ορισμένες χρονικές στιγμές.

 

Η Voltalia προσπαθεί να διατηρεί τον Ιστότοπο προσβάσιμο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένη να το πράξει και, ως εκ τούτου, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα ή τη συνεχή απόδοση. Η Voltalia ή/και οι προμηθευτές της μπορούν επίσης να διακόψουν την πρόσβασή σας, μεταξύ άλλων για λόγους συντήρησης και αναβάθμισης του Ιστότοπου ή της υποδομής φιλοξενίας του, ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο για τη Voltalia λόγο. Η Voltalia είναι υπεύθυνη για αυτές τις διακοπές και τις απορρέουσες από αυτές συνέπειες απέναντι στον Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο. Η Voltalia μπορεί να τερματίσει ή να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

 

 

  1. Ασφάλεια

Η Voltalia καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ιστότοπου σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν στον συγκεκριμένο κλάδο. Η Voltalia δεν μπορεί να εγγυηθεί το αλάθητο αυτής της προστασίας από τυχόν διαρροή δεδομένων λόγω των κινδύνων που συνδέονται με το Διαδίκτυο.

 

Είναι σημαντικό να είστε προσεκτικοί για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και των πληροφοριών του λογαριασμού σας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να φροντίζετε να αποσυνδέεστε όταν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή.

 

 

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία, οιαδήποτε δυσκολία, αξίωση ή διαφωνία που απορρέει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σε σχέση με αυτούς επιλύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Τα αρμόδια δικαστήρια της πόλης των Αθηνών (Ελλάδα) θα έχουν πλήρη και αποκλειστική δικαιοδοσία επί οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

 

Το μεγαλύτερο μέρος του διαδικτυακού περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας είναι διαθέσιμο στα ελληνικά και στα αγγλικά. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο.

 

 

  1. Νομικές πληροφορίες

 

  • Εκδότης του Ιστοτοπου:

 

Υπεύθυνος έκδοσης του δικτυακού τόπου είναι ο κ. Sébastien Clerc, υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Voltalia.

 

VOLTALIA SA

Αριθμός μητρώου : 485 182 448 R.C.S.

ΠΑΡΙΣΙ, Λεωφόρος ντε Σεμπαστοπολ, αριθμ. 84 (84, bd de Sébastopol), 75003 Παρίσι, Γαλλία

+33 1 81 70 37 00, accueil.paris@voltalia.com